ZX000010 发布于 2014/12/11 9:58:04 #0

1、打开网址:www.34500.com 点击安装右上角的  钥匙3,下载完毕打开或运行,出现安装按钮,点安装,如图1:

    blob.png      QQ图片20180407094004.png

                 (图1)                                      (图2)

2、点击 业务入口 如图2 ,出现登录页面,不要登录,点击 客户端程序下载。

blob.png


下载完成后,直接运行,一直下一步,

一定要注意:如果弹出任何杀毒软件拦截窗口,一定一定要改成允许否则会安装失败!!!